Privacyverklaring Zeeuws maritiem muZEEum

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

Het muZEEum wordt beheerd door de stichting Maritiem Museum Zeeland. Dit is een stichting zonder winstoogmerk die het muZEEum exploiteert. Via onze website bieden wij informatie en diensten aan onze bezoekers. Daarbij verwerken wij privacygevoelige gegevens, ook wel persoonsgegevens genoemd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit kunt u lezen in deze privacyverklaring;
 • de verzamelde persoonsgegevens beperken tot gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • altijd om toestemming vragen van uw persoonsgegevens als uw toestemming daarvoor is vereist;
 • uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • wanneer wij uw gegevens wel delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en we eisen dit ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contractgegevens.

Telefonisch: 0118-41 24 98 op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
E-mail: via info@muzeeum.nl
Per post: Zeeuws maritiem muZEEum, Nieuwendijk 15, 4381 BV  Vlissingen

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten die u via onze website wenst te gebruiken. Bij online kaartverkoop of inschrijven voor onze nieuwsbrief worden alleen uw naam en e-mailadres geregistreerd.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om u de mogelijkheid te bieden entreekaarten te bestellen via onze website en gebruik te maken van functionaliteiten en diensten op de webiste.
 • om uw bestelling te verwerken en u eventueel te informeren over het verloop daarvan.
 • om uw aanmelding voor onze elektronische nieuwsbrief te verwerken.
 • om uw klacht over ons of uw reactie op een klacht te verwerken.
 • om uw sollicitatie op een (vrijwillige) vacature te verwerken.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te beantwoorden vai social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de levering van de door uw bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor iDeal betalingen in onze webshop.

 

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies
Bij het verzamelen en combineren van gegevens maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren
Het muZEEum hanteert een strikt informatiebeveiligingsbeleid om misbruik en ongeautoriseerde toegang van persoonsgegevens te beveiligen. Wij respecteren de wettelijke regels en nemen indien nodig maatregelen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot persoonsgegevens. Bovendien wordt de toegang tot deze gegevens afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij wordt een standaard bewaartermijn gehanteerd van twee jaar. Dit houdt in dat persoonsgegevens na twee jaar worden verwijderd. Indien er een andere bewaartermijn geldt, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Uitgezonderd hiervan zijn gegeven die wij op grond van wettelijke verplichtingen langer moeten bewaren, zoals voor de Belastingdienst. Sollicitatiegegevens worden bewaar tot maximaal één maand na de procedure, tenzij met de sollicitant is afgesproken dat ze langer bewaard mogen worden. In dat geval geldt een maximale bewaartermijn van één jaar.

Het muZEEum maakt cameraopnames in haar gebouwen. Het maken van camerabeelden heeft tot doel bij te dragen aan de veiligheid van onze collectie, onze bezoekers en ons personeel. Bij deze beelden wordt een maximale wettelijk bewaartermijn van maximaal 4 weken, tenzij sprake is van (het vermoeden van) een strafbaar feit of een verzekeringskwestie. Camerabeelden worden niet verstrekt aan derden, behalve aan de politie als deze hierom vraagt.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom voor gebruik van de desbetreffende website altijd de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 1 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken dan waar u ze voor hebt afgegeven.

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U kunt contact met ons opnemen om uw gegevens indien gewenst in te zien en te wijzigen. Zie onze contactgegevens aan het begin van deze verklaring.

Identificatie
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek, om u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet daarbij niet om op de kopie uw BNS en uw pasfoto af te schermen. Ook wanneer u een aanvraag telefonisch indient, zullen wij u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen w u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is inwerking getreden op 25 mei 2018.